Skip to Main Content
FVTC Logo

Affirmative Action/EEO

Affirmative Action & Equal Employment Opportunity

Notification of Compliance
Fox Valley Technical College does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in employment, admissions or its programs or activities. Fox Valley Technical College offers degrees, diplomas, apprenticeships and certificates in: Agriculture, Horticulture, Natural Resources, Aviation, Business, Management, Finance, Construction, Culinary & Hospitality, Engineering & Electronic Related Technologies, Health Science, Human Services, Information Technology, Law Enforcement & Public Safety, Manufacturing, Marketing, Sales & Service, Printing Technologies, Transportation, and General, Individualized & Global Studies. Admissions criteria vary by program and is available by calling our Admissions Office at 920-735-4708. The following person has been designated to oversee Title IX of the Education Amendments of 1972 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and to handle inquiries regarding the College’s nondiscrimination policies: Rayon Brown, AA/EEO Officer, FVTC Appleton Main Campus, Office E 120A, 920-735-4820, brown@fvtc.edu. Therese Nemec, Title IX Coordinator, FVTC Appleton Main Campus, Office G118D, 920-735-4765, nemec@fvtc.edu and Shannon Gerke Corrigan, Title IX Coordinator, FVTC Appleton Main Campus, Office E137, 920-735-4796, gerkecor@fvtc.edu.


Notificación de Conformidad
Fox Valley Technical College (El Colegio Técnico Fox Valley) no discrimina con base en raza, color, origen nacional, sexo, incapacidad o edad en cuanto al empleo, admisiones o en sus programas o actividades. El Colegio Técnico Fox Valley ofrece licenciaturas, diplomados, cursos de aprendizaje y certificados en: Agricultura, Horticultura, Recursos Naturales, Aviación, Negocios, Administración, Finanzas, Construcción, Culinaria y Hospitalidad, Tecnologías relacionadas con Ingeniería y Electrónica, Ciencias de Salud, Servicios Humanos, Informática, Fuerza Publica, Seguridad Publica, Fabricación, Mercadeo, Ventas y Servicios, Tecnologías de Imprenta, Transporte y Estudios Generales e Individualizados. El criterio de admisión varía de acuerdo al programa y está disponible llamando a nuestra Oficina de Admisiones al 920-735-4708. La siguiente persona ha sido designada para supervisar el Titulo IX de Enmiendas de Educación de 1972 y la sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973 y para encargarse de las preguntas en cuanto a las pólizas de no discriminación del colegio: Rayon Brown, Oficial para la Acción Afirmativa/ la Igualdad de Oportunidades de Empleo, Fox Valley Technical College, Campus Principal, Appleton Oficina E120A, 920-735-5649. brown@fvtc.edu. Therese Nemec, Title IX Coordinator, FVTC Appleton Main Campus, Office G118D, 920-735-4765, nemec@fvtc.edu and Shannon Gerke Corrigan, Title IX Coordinator, FVTC Appleton Main Campus, Office E137, 920-735-4796, gerkecor@fvtc.edu.

Kev Ceeb Toom Raws Txoj Cai
Fox Valley Technical College yuav tsis cais pab pawg neeg twg, neeg nqaij tawv txawv, neeg txawv teb chaws, pojniam/txivneej, neeg puas lub cev tuag tes tuag taw, lossis hnub nyoog, rau txoj kev ntiav los ua haujlwm, kev tuaj kawm ntawv, lossis tuaj koomtes rau tejyam kev uasi nyob hauv tsev kawm ntawv. Fox Valley Technical College muaj kev kawm ntawv thiab kawm haujlwm ntiav rau: Ua Liaj Ua Teb, Cog Paj Ntoo, Saib Hav Zoov, Ya Dav Hlau, Ua Lag Luam, Los Tuav Khiav Dej Num, Khaws Nyiaj Txiag, Ua VajTsev, Ua Noj Haus & Tos Txais Qhua, Kawm Muab Qauv Ua Tshuab thiab Hluav Taws Xob, Kho thiab Tu Cov Mob, Ua HaujLwm Nrog Neeg, Cov Lus Txheejtseeb Ntawm Kev Siv Txujci Los Tsim Nyuag Ub Nyuag No, Ua Tub Ceev Xwm, Xyuas Xim Rau Tsoom Fwv, Ua Khoom Siv, Nrhiav Khoom Muag, Muag Khoom & Pab Cuam, Luam Ntawv, Kev Mus Los thiab Kho Tsheb, thiab Kawm Ntawv Rau Txhua Tus. Txoj kev tuaj nkag kawm cov haujlwm no kuj sib txawv. Yog koj xav paub ntxiv hu rau lub chaw ua haujlwm txais neeg kawm ntawv (Admissions Office) ntawm (920) 735-4708. Tus neeg nram qab no tau raug tsa saib txog txoj cai ntawm phab kev kawm ntawv Title IX of the Education Amendments of 1972 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 thiab teb tej lusnug ntsig txog Tsev Kawm Ntawv txoj cai tivthaiv kev ntxubntxaug: Rayon Brown, AA/EEO Officer, FVTC Appleton Main Campus, Office E120A, 920-735-5649, brown@fvtc.edu. Therese Nemec, Title IX Coordinator, FVTC Appleton Main Campus, Office G118D, 920-735-4765, nemec@fvtc.edu and Shannon Gerke Corrigan, Title IX Coordinator, FVTC Appleton Main Campus, Office E137, 920-735-4796, gerkecor@fvtc.edu.

Students with Disabilities
FVTC fully complies with the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and its amendments, all of which prohibit discrimination on the basis of disability in the admission, access to, or participation in programs or activities. FVTC provides a wide range of supplemental services to ensure reasonable accommodations to the known physical or mental limitations of qualified individuals with disabilities.

To obtain more information or request accommodations, contact FVTC’s Student Services’ Special Needs Center. The Disabilities Coordinator for students is Janet Case. Her number is 920-735-2497 and Voice/TTY is 920-735-2569.